Javni poziv / Public call for participants 19. INTERBIFEP 2024

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV / PUBLIC CALL FOR PARTICIPATION 19. INTERBIFEP

 

 1. ORGANIZATOR / THE ORGANISER

Organizator 19. Internacionalnog bienalnog festivala portreta INTERBIFEP (u daljem tekstu: Festival) je JU „Centar za kulturu“ Tuzla.

Internacionalni bienalni festival INTERBIFEP je međunarodni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta, uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti.

 

The organiser of the 19 International biennal festival of portrait INTERBIFEP (further in the text: Festival) is JU „Centar za kulturu“ Tuzla.

International biennal festival of portrait INTERBIFEP is an international festival in the fields of drawing, graphic arts, photography and video art portrait, appreciating all individual tendencies of authors and styles in contemporary fine arts.

 

 1. KATEGORIJE FESTIVALA / FESTIVAL CATEGORIES

Kategorije Festivala su:

– Crtež ( u svim crtačkim i slikarskim tehnikama),

– Grafika,

– Fotografija i

– Video art.

 

– Drawing (including all drawing and painting techniques)

– Graphic art

– Photography, and

– Video art.

 

 1. DATUM ODRŽAVANJA / DURATION OF THE FESTIVAL
 2. Internacionalni bienalni festival portreta INTERBIFEP se održava od 18.09.2024. godine do 25.11.2024. godine.

 

 1. International biennal festival of portrait INTERBIFEP will be held from September 18 – November 25/ 2024

 

 1. SELEKTOR / SELECTOR

Selektor će napraviti užu selekciju umjetničkih djela koja će potom biti izložena u JU „Centar za kulturu“ Tuzla u organizacionoj jedinici Međunarodna galerija portreta.

The Selectors will make a selection of art pieces that will be exhibited in the JU „Centar za kulturu“ Tuzla, in the art space of International gallery of portrait.

 

 1. MEĐUNARODNI ŽIRI / INTERNATIONAL JURY

Međunarodni žiri broji 3 člana te ima zadatak da nakon selekcije, a prije zvaničnog otvaranja Festivala, donese Odluku o dodjeli nagrada.

 

International jury is composed of three professionals. They are obliged to bring the Decision on Awards, before the official opening of the festival.

 

 1. NAGRADE / AWARDS

– Diploma za crtež – otkupna nagrada

– Diploma za grafiku – otkupna nagrada

– Diploma za video art portret

– Diploma za fotografiju

– Diploma „Ismet Mujezinović“

– Diploma „James H. Pinto“

– Nagrada publike

 

– Diploma for a drawing- buy-off award

– Diploma for a graphic art- buy off award

– Diploma for a video art portrait

– Diploma for a photography

– Diploma „Ismet Mujezinović“

– Diploma „James H. Pinto“

– Audience Award

 

 1. USLOVI ZA PRIJAVU / REQUIREMENTS FOR APPLICATION

 

7.1. Opći uslovi za prijavu / General requirements for application

Pravo učešća na Festivalu ima svaka punoljetna osoba koja se profesionalno bavi umjetničkim stvaralaštvom (u daljem tekstu: Učesnici).

Učesnici se na ovaj Javni poziv prijavljuju putem aplikacione forme dostupne na web stranici JU „Centra za kulturu“ Tuzla ili putem linka:

(BOS) Prijava 19 INTERBIFEP 2024 – Centar za kulturu Tuzla

(ENG) Aplication form 19 INTERBIFEP 2024 – Centar za kulturu Tuzla

Participation in the Festival is open to every adult person, working professionally in the field of artistic creation (further in text: the Participants).

Participants apply for participation by submission of a completed application form available on the web page of the Organiser or via link:

(BOS) Prijava 19 INTERBIFEP 2024 – Centar za kulturu Tuzla

(ENG) Aplication form 19 INTERBIFEP 2024 – Centar za kulturu Tuzla

 

7.2. Kategorije: crtež, grafika, fotografija / Cathegory drawing, graphic, photography

Svaki Učesnik ima pravo da se prijavi sa najmanje 3, a najviše 5 umjetničkih djela nastalih u roku od dvije (2) godine do dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

Dimenzije umjetničkih djela ne mogu biti veće od 100 x 80 cm.

Učesnici su obavezni umjetnička djela fotografisati u formatu .jpg max do 2 MB.

 

Every participant will apply with at least three (3) and maximum five (5) art pieces, made in the period of two years prior to the date of launching the Festival’s public call.

Dimensions of the art pieces must not exceed 100 x 80 cm

The participants must photograph their pieces in the .jpg format, maximum size of 2 MB.

 

 

7.3. Kategorija Video art / Cathegory Video art

Učesnici koji se prijavljuju za Video art formu mogu se prijaviti sa najviše tri (3) rada te se obavezuju isti uploadovati preko youtube platforme (www.youtube) ili vimea (www.vimeo.com) uz obavezu dostavljanja linka elektronskim putem aplikacione forme.

Video art može trajati max 5 minuta. Rad ne može biti stariji od dvije godine do dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

 

Participants applying with video format can apply with maximum three (3) pieces. Video art portraits must be uploaded through Youtube platform (www.youtube.com) or Vimeo (www.vimeo.com), with submission of the link electronically through the online application form.

Video art must not be longer than 5 minutes. The video must not be older than two (2) years prior to the date of launching the Festival’s public call.

 

 1. ROK ZA PRIJAVU / DEADLINE FOR SUBMITING APPLICATION

Rok za dostavljanje prijava na selekciju teče od 28.05.2024. godine do  06.07.2024. godine.

Public call for participation to submit the application is open from 28 May 2024 untill 06 July 2024.

 

 1. SLANJE UMJETNIČKIH DJELA / SENDING THE ART PIECES

Učesnici čija umjetnička djela prođu selekciju, biće obaviješteni na e-mail adresu koju navedu u aplikacionoj formi.

Rok za slanje umjetničkih djela je od 16.07.2024. do 31.07.2024. godine.

 

The participants whose art pieces are selected, will be informed about the results, at the email that they appointed in the application form.

Deadline for sending the selected art pieces to the Festival is from 16 July untill 31 July/ 2024.

 

 1. OSTALE ODREDBE / OTHER PROVISIONS

Sve nepotpune i neblagovremno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte na mail interbifep@centarzakulturutuzla.ba

 

All incomplete and untimely received applications will not be considered.

Contact email for any additional information and questions: interbifep@centarzakulturutuzla.ba

Molimo vas da prije ispunjavanja prijave pročitate uslove koji su navedeni u Pravilniku o organizaciji festivala INTERBIFEP.

Before submitting the application, please read the requirements in the Festival organisation Rulebook .

 

Zijad Lugavić, Mayor of Tuzla / President of the Organizing committee

Edin Jahić, Director of the Cultural Centre Tuzla

Javni poziv za prijem radnika u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JU „Centar za kulturu“ Tuzla

Broj: 03-30-552-1/23

Tuzla, 19.10.2023. godine

 

Na osnovu člana 33. Pravila Javne ustanove „Centar za kulturu“ Tuzla broj 07/17 i 360/17 člana 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 2a. i 2c. Pravilnika o radu Javne ustanove „Centar za kulturu“ Tuzla broj: 01-51/17 i 01-1302-2/19 iOdluke o davanju saglasnosti na Odluku o potrebi zaključivanja ugovora o radu broj: 01-30-539-6/23 od 18.10.2023. godine, direktor JU „Centar za kulturu“ Tuzla, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. Nazivi radnih mjesta:
 2. Stručni saradnik za pravne poslove, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
 3. Stručni saradnik za dokumentacione poslove, 2 izvršioca, na neodređeno vrijeme
 4. Domar, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

 

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 1.

 • Zastupanje i zaštita prava i interesa u postupcima pred sudovima i drugim državnim organima, a naročito priprema tužbi, protivtužbi, pravnih lijekova, raznih zahtjeva, molbi, prigovora, prijedloga za izvršenje, prijedloga odbrane i ostalih podnesaka,
 • Pružanje stručne pomoći pri zaključivanju poslovnih ugovora o ostvarivanju prava i zaštite interesa ustanove iz poslova sa trećim licima,
 • Prikupljanje informacija, predlaganje i nadziranje rokova i sastanaka, učešće u koncipiranju i izradi programa rada, izvještaja, informacija, analiza, statističkih podataka i njihovo uvođenje u informatički sistem, saradnja sa direktorom i upravnim odborom,
 • Prisustvuje savjetovanjima, seminarima o kadrovskim i pravnim poslovima, stručnom osposobljavanju i napredovanju u svojoj struci,
 • Savjetovanje o kadrovskim poslovima pri zapošljavanju osoblja, posredovanje pri zapošljavanju, stručnom osposobljavanju, napredovanju, odnosima rukovodilaca i radnika, te ostalim područjima kadrovske politike,
 • Sačinjava normativne akte ustanove u saradnji sa ostalim radnicima iz svoje nadležnosti, po nalogu direktora i upravnog odbora.

 

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 2.

 • Vrši nadzor nad stanjem dokumentacije, te predlaže mjere za njenu bolju zaštitu i čuvanje;
 • Unapređuje i osavremenjuje dokumentaciju koristeći raspoloživu računarsku opremu u ciljunjenog lakšeg i efikasnijeg korištenja unutar Ustanove i za potrebe vanjskih suradnika;
 • Preduzima mjere unapređivanja i osavremenjivanja dokumentacije;
 • Određuje način korištenja dokumentacije, daje odobrenje za njeno korištenje spoljnim saradnicima;
 • Prati dokumentarno sve važnije aktivnosti Ustanove;
 • Prati izdavačku djelatnost, dnevnu štampu, periodiku i vrši selekciju nove građe i njeno ažuriranje unutar dokumentacione baze Ustanove i pravi mjesečne preglede prinovljene građe, u pisanoj formi.

 

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 3.

 • Stara se o tehničkoj ispravnosti objekta u cjelini;
 • Stara se o blagovremenom angažiranju kvalificiranih majstora za otklanjanje uočenih kvarova, a koje sam ne može otkloniti;
 • Brine se o raspoloživoj muzejskoj i tehničkoj opremi i vodi evidenciju o njenom korištenju o čemu izvještava stručnog saradnika za programske djelatnosti;
 • Pomaže kod postavki izložbi;
 • Obavlja poslove održavanja prostora, postrojenja i instalacija te opreme iz svog djelokruga rada;
 • Obavlja poslove portira, nadzire ulaz i izlaz lica u Ustanovu, nadzire primjereno korištenje prostora.

 

 1. Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove, i to:
 2. OPĆI USLOVI:
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

 1. POSEBNI USLOVI:

Za radno mjesto pod tačkom 1.

 • VSS- najmanje VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – pravni fakultet,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon završene VSS

 

Za radno mjesto pod tačkom 2.

 • VSS- najmanje VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – fakultet društvenog ili tehničkog smjera,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon završene VSS

 

Za radno mjesto pod tačkom 3.

 • KV najmanje III stepen tehničkog ili drugog stručnog smjera,
 • položen vozački ispit B kategorija
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u struci.

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca za radna mjesta Stručni saradnik za pravne poslove i Stručni saradnik za dokumentacione poslove  i 1 (jedan) mjesec za radno mjesto Domar.

 

Kandidati su dužni dostaviti popunjen PRIJAVNI OBRAZAC, koji mogu preuzeti na web stranici Ustanove (www.centarzakulturutuzla.ba) ili lično na adresi Ustanove (ul. Dragiše Trifkovića broj 2, 75000 Tuzla, II sprat, ulaz „Administracija“)

 

Uz prijavu na oglas kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

Za radno mjesto pod tačkom 1.

 • Prijavni obrazac (preuzet sa web stranice Ustanove ili lično)
 • Kratka biografija, sa kontakt podacima (adresa i broj telefona)
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 • Diploma o završenom fakultetu (original ili ovjerena kopija)
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima nakon završene VSS (potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo
  stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bioraspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio,precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima)
 • Certifikat/uvjerenje o poznavanju rada na računaru (certifikat/uvjerenje škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem rada na računaru)- original ili ovjerena kopija.

 

Za radno mjesto pod tačkom 2.

 • Prijavni obrazac (preuzet sa web stranice Ustanove ili lično)
 • Kratka biografija, sa kontakt podacima (adresa i broj telefona)
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 • Diploma o završenom fakultetu (original ili ovjerena kopija)
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu nakon završene VSS (potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvostečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bioraspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio,precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima)
 • Certifikat/uvjerenje o poznavanju rada na računaru (certifikat/uvjerenje škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem rada na računaru)- original ili ovjerena kopija.

 

Za radno mjesto pod tačkom 3.

 • Prijavni obrazac (preuzet sa web stranice Ustanove ili lično)
 • Kratka biografija, sa kontakt podacima (adresa i broj telefona)
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena kopija)
 • Važeća vozačka dozvola „B“ kategodije (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u struci (potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvostečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bioraspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio,precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima)

Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužani dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti.

Izabrani kandidati su obavezni, prije stupanja na rad, dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, shodno posebnim zakonima, dužni su dostaviti uvjerenja/potvrde kojima dokazuju prioritet u zapošljavanju, koje prilažu uz prijavu, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 

Rok i adresa za podnošenje prijava:

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ustanove, web stranici Javne ustanove  JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i u dnevnom listu „Dnevni avaz“ računajući od dana posljednje objave.

Prijave na Javni oglas sa kratakom biografijom dostaviti putem protokola Ustanove ili preporučenom poštom na adresu:

JU „Centar za kulturu“ Tuzla

 1. Dragiše Trifkovića broj 2

75000 Tuzla

sa naznakom: „Za Javni oglas za popunu radnog mjesta (tačan naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)“.

 

NAPOMENA:

Nepotpune, neblagovremene i neuredne  prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

 

 

Održan koncert Damira Durmanovića (klavir) u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

“U četvrtak, 17.08.2023, imali smo priliku čuti pijanistu Damira Durmanovića koji je priredio program romantične muzike.
Koncert je započeo sa Schumannovom Arabeskom u C-duru, djelo koje stoji iza legendarne Fantazije
koja je u istom tonalitetu. Durmanović je uzeo veoma umjeren tempo i kreirao veoma intiman
početak recitalu. Varijacije na temu Clare Wieck, koje su ujedno treći stav Sonate Op.14, sa svojom
ritmičnom figurom koja podsjeća na smrtni marš su odsvirane sa aristokratskim nošenjem i bez traga
sentimentalnosti. Schubertov Imprompti je interpretiran u klasičnom bečkom stilu sa vrlo skromnim korištenjem desnog pedala.
Drugi dio koncerta je bio posvećen ciklusu Preludija Op.23 Sergeja Rahmanjinova. Durmanović je
uspio napraviti atmosferu čiste misterije u fis-mol preludiju koja je omogućila vrlo oštar kontrast sa Bdur preludijom koji je počeo sa eksplozijom koja je iznedadila mnoge slušaoce u publici. Bosanac
čarobnih prstiju je imao priliku da pokaže svoju virtuoznost u preludijima broj 7 i 8. Preludij broj 9,
koji se smatra najtežim, je odsviran sa takom lakoćom kao i broj 8, u kojem je melodija skrivena
među šesnaestinama što otežava nama kao slušaocima da jasno čujemo melodiju, ali u ovoj izvedbi je
bila sasvim čisto odsvirana. Koncert je završen sa preludijem broj 10, koji je nasuprot mnogim
virtuoznim završetcima instrumentalnih recitala, dao publici jedan veliki odušak i momenat mira.”

(autor teksta: Muhamed Hame Nalić, JU Centar za kulturu Tuzla)

Koncert klasične muzike Damira Durmanovića u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

“U četvrtak, 17.08.2023, imali smo priliku čuti pijanistu Damira Durmanovića koji je priredio program romantične muzike.
Koncert je započeo sa Schumannovom Arabeskom u C-duru, djelo koje stoji iza legendarne Fantazije
koja je u istom tonalitetu. Durmanović je uzeo veoma umjeren tempo i kreirao veoma intiman
početak recitalu. Varijacije na temu Clare Wieck, koje su ujedno treći stav Sonate Op.14, sa svojom
ritmičnom figurom koja podsjeća na smrtni marš su odsvirane sa aristokratskim nošenjem i bez traga
sentimentalnosti. Schubertov Imprompti je interpretiran u klasičnom bečkom stilu sa vrlo skromnim korištenjem desnog pedala.
Drugi dio koncerta je bio posvećen ciklusu Preludija Op.23 Sergeja Rahmanjinova. Durmanović je
uspio napraviti atmosferu čiste misterije u fis-mol preludiju koja je omogućila vrlo oštar kontrast sa Bdur preludijom koji je počeo sa eksplozijom koja je iznedadila mnoge slušaoce u publici. Bosanac
čarobnih prstiju je imao priliku da pokaže svoju virtuoznost u preludijima broj 7 i 8. Preludij broj 9,
koji se smatra najtežim, je odsviran sa takom lakoćom kao i broj 8, u kojem je melodija skrivena
među šesnaestinama što otežava nama kao slušaocima da jasno čujemo melodiju, ali u ovoj izvedbi je
bila sasvim čisto odsvirana. Koncert je završen sa preludijem broj 10, koji je nasuprot mnogim
virtuoznim završetcima instrumentalnih recitala, dao publici jedan veliki odušak i momenat mira.”

(autor teksta: Muhamed Hame Nalić, JU Centar za kulturu Tuzla)

 

Javni oglas za prijem u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JU „Centar za kulturu“ Tuzla

Broj: 03-30-573-1/22

Tuzla,14.11.2022. godine

 

Na osnovu člana 33. Pravila Javne ustanove „Centar za kulturu“ Tuzla broj 07/17 i 360/17. člana 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 2a. i 2c. Pravilnika o radu Javne ustanove „Centar za kulturu“ Tuzla broj: 01-51/17 i 01-1302-2/19 i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o potrebi zaključivanja ugovora o radu broj: 01-30-527-3/22 od 27.10.2022. godine, direktor JU „Centar za kulturu“ Tuzla, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. Nazivi radnih mjesta:
 2. Stručni saradnik za kulturno-umjetničke programe, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
 3. Domar-ložač, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

 

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 1.

 • Planira i organizira rad programskih aktivnosti,
 • Učestvuje u sačinjavanju godišnjeg programa rada ustanove,
 • Uspostavlja saradnju sa institucijama, grupama i udruženjima koje se bave sadržajima iz oblasti umjetnosti i kulture, a naročito u radu sa mladima,
 • Vodi računa o umjetničkom nivou svih programa,
 • Predlaže direktoru saradnju sa trećim licima iz kulture i predlaže različite projekte.

 

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 2.

 • Stara se o tehničkoj ispravnosti objekta u cjelini,
 • Stara se o blagovremenom angažiranju kvalificiranih majstora za otklanjanje uočenih kvarova, a koje sam ne može otkloniti,
 • Brine se o raspoloživoj tehničkoj opremi i vodi evidenciju o njenom korištenju o čemu izvješrtava rukovodioca,
 • Utovara ugalj i loži u objektima koji nisu priključeni na centralno grijanje, održava kotao i sistem grijanja,
 • Priprema kotao i sistem grijanja za narednu sezonu.

 

 1. Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove, i to:
 2. OPĆI USLOVI:
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

 1. POSEBNI USLOVI:

Za radno mjesto pod tačkom 1.

 • VSS- najmanje VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova – društveni ili umjetnički smjer,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • 2 (dvije) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon završene VSS

 

Za radno mjesto pod tačkom 2.

 • KV, III stepen tehničke struke najmanje,
 • Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u struci

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca za radno mjesto Stručni saradnik za kulturno-umjetničke programe i 1 (jedan) mjesec za radno mjesto Domar-ložač.

Kandidati su dužni dostaviti popunjen PRIJAVNI OBRAZAC, koji mogu preuzeti na web stranici Ustanove (www.centarzakulturutuzla.ba) ili lično na adresi Ustanove (ul. Dragiše Trifkovića broj 2, 75000 Tuzla, II sprat, ulaz „Administracija“)

 

Uz prijavu na oglas kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

Za radno mjesto pod tačkom 1.

 • Prijavni obrazac (preuzet sa web stranice Ustanove ili lično)
 • Kratka biografija, sa kontakt podacima (adresa i broj telefona)
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 • Diploma o završenom fakultetu (original ili ovjerena kopija)
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima nakon završene VSS (potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo
  stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio, precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima)
 • Certifikat/uvjerenje o poznavanju rada na računaru (certifikat/uvjerenje škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem rada na računaru)- original ili ovjerena kopija
 • Certifikat/uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika (certifikat/uvjerenje škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem stranih jezika) –original ili ovjerena kopija
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Za radno mjesto pod tačkom 2.

 • Prijavni obrazac (preuzet sa web stranice Ustanove ili lično)
 • Kratka biografija, sa kontakt podacima (adresa i broj telefona)
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena kopija)
 • Važeća vozačka dozvola „B“ kategodije (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u struci (potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio, precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima)
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužani dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti.

Izabrani kandidati su obavezni, prije stupanja na rad, dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, shodno posebnim zakonima, dužna su dostaviti uvjerenja/potvrde kojima dokazuju prioritet u zapošljavanju, koje prilažu uz prijavu, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 

Rok i adresa za podnošenje prijava:

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ustanove, web stranici Javne ustanove  JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i u dnevnom listu „Dnevni avaz“ računajući od dana posljednje objave.

Prijave na Javni oglas sa kratakom biografijom dostaviti putem protokola Ustanove ili preporučenom poštom na adresu:

JU „Centar za kulturu“ Tuzla

 1. Dragiše Trifkovića broj 2

75000 Tuzla

sa naznakom: „Za Javni oglas za popunu radnog mjesta (tačan naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)“.

 

NAPOMENA:

Nepotpune, neblagovremene i neuredne  prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

Otvaranje 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta INTERBIFEP Tuzla

Otvaranje 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta, INTERBIFEP, biće upriličeno 17.septembra, 2022.godine u 13:00 sati, u prostorijama Međunarodne galerije portreta Tuzla .
Stručni žiri će, na otvaranju festivala proglasiti pobjednike i dobitnike nagrada.
Izložba ostaje otvorena za posjete do 17.novembra, 2022.godine.
Ulaz je slobodan. Dobrodošli! ??️?
The opening ceremony of the 18. International biennal festival of portraits, INTERBIFEP, will be held on september 17, 2022 at 1 pm, in the International gallery of portraits.
Professional jury will pronounce the winners of the rewards at the opening ceremony.
The exhibition remains open for visitors until november 17, 2022.
The entry is free. Welcome! ??️?

REZULTATI SELEKCIJE 18. INTERBIFEP-A / SELECTION RESULT FOR 18. INTERBIFEP

(BOSNIAN)      Poštovani umjetnici i umjetnice,
hvala vam za vaše prijave i interesovanje za 18. INTERBIFEP.
U prilogu se nalaze rezultati selekcije. Navedeni radovi su prošli selekciju i bit će izloženi na bienalnom festivalu. Čestitamo!
Molimo vas da pročitate navedene upute.

(ENGLISH)         Dear artists,
thank you for your applications and the interest for 18. INTERBIFEP.
In the attachment you will find the results of the selections. These artwork are selected for the our biennal festival. Congratulations!
Please, read carefuly the instructions.

Rezultati na linku / Results on the link

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U 18. INTERBIFEP-u 2022

Organizator 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta INTERBIFEP je Centar za kulturu Tuzla. Internacionalni bienalni festival INTERBIFEP je međunarodni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta, uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti.

Kategorije Festivala su:

 •  Crtež ( u svim crtačkim i slikarskim tehnikama),
 • – Grafika,
 • – Fotografija i
 • – Video art.

18. Internacionalni bienalni festival portreta INTERBIFEP se održava od 16.09.2022. godine do 25.12.2022. godine.

Odlukom direktora JU „Centar za kulturu“ Tuzla, selekciju učesnika Festivala izvršit će Amra Ćebić, kustos i Samir Sufi, kustos. Selektor će na osnovu pristiglih prijava a u skladu sa kriterijima za selekciju umjetničkih djela napraviti užu selekciju umjetničkih djela koja će potom biti izložena u JU „Centar za kulturu“ Tuzla u organizacionoj jedinici Međunarodna galerija portreta. Na Festivalu će biti izložena umjetnička djela visoke umjetničke vrijednosti i profesionalnog dometa u skladu s utvrđenim kriterijima.

Međunarodni žiri broji 3 člana i čine ga stručne osobe iz oblasti likovne umjetnosti: profesori, slobodni umjetnici i kustosi te ima zadatak da nakon selekcije, a prije zvaničnog otvaranja Festivala, donese Odluku o dodjeli nagrada.

Nagrade INTERBIFEP-a:

 • – Diploma za crtež – otkupna nagrada
 • – Diploma za grafiku – otkupna nagrada
 • – Diploma za video art portret – Diploma za fotografiju
 • – Diploma „Ismet Mujezinović“
 • – Diploma „James H. Pinto“
 • – Nagrada publike

Pravo učešća na Festivalu ima svaka punoljetna osoba koja se profesionalno bavi umjetničkim stvaralaštvom. Učesnici se na ovaj Javni poziv prijavljuju elektronskim putem putem aplikacione forme dostupne na web stranici Centra za kulturu Tuza ili putem linka: (BOS) https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/prijava-18-interbifep-2022/

Učesnici su obavezni u aplikacionu formu unijeti lične podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, adresu, završeno formalno obrazovanje ili akademsko zvanje (sa nazivom ustanove, grad, država), broj telefona i dosad osvojene nagrade (navedene sa godinama). Svaki učesnik obavezno unosi podatke o umjetničkom djelu: naziv djela, tehnika, dimenzije, godina nastanka i vrijednost. Učesnici se obavezuju navesti vrijednost umjetničkih djela u valuti Euro (EUR), izuzev vijednosti umjetničkih djela koje poklanjaju/doniraju Organizatoru. Učenici iz Bosne i Hercegovine vrijednost umjetničkih djela navode u domaćoj valuti. Učesnici zadržavaju slobodu interpretacije portreta i upotrebe tehnika u skladu sa zadanim propozicijama. Učesnici koji prođu selekciju, ne mogu tražiti povrat umjetničkih djela za vrijeme trajanja Festivala. Pravo učešća na Festivalu nemaju uposlenici Organizatora, članovi Organizacionog odbora, članovi Međunarodnog žirija i ostala lica koja su direktno uključena u realizaciju festivala. Nagrađivani učesnici sa prethodnog Festivala imaju pravo učešća sa najviše 3 umjetnička djela bez obavezne prijave na sekciju. Na Festivalu će biti izloženi isključivo originalna umjetnička djela ili autentične reprodukcije u kategorijama crtež, grafika, fotografija i video-art.  https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/prijava-18-interbifep-2022/

Svaki Učesnik ima pravo da se prijavi sa najmanje 3 a najviše 5 umjetničkih djela nastalih u roku od dvije godine do dana objavljivanja ovog Javnog poziva. Dimenzije umjetničkih djela ne mogu biti veće od 100 x 80 cm. Učesnici su obavezni umjetnička djela fotografisati u formatu .jpg max do 2 MB.

Učesnici koji se prijavlju za Video art formu mogu se prijaviti sa najviše 3 rada te se obavezuju isti uploadovati preko youtube platforme (www.youtube) ili vimea (www.vimeo.com) uz obavezu dostavljanja linka elektronskim putem aplikacione forme. Video art može trajati max 5 minuta.

Rok za dostavljanje prijava na selekciju teče od 14.06.2022. godine do 23.07.2022. godine.

Učesnici čija umjetnička djela prođu selekciju, biće obaviješteni na e-mail adresu koju navedu u aplikacionoj formi. Rok za slanje umjetničkih djela je od 28.07. do 11.08.2022. godine.

Sve nepotpune i neblagovremno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. Za sve dodatne informacije kontaktirajte na mail interbifep@centarzakulturutuzla.ba

Jasmin Imamović, Gradonačelnik Grada Tuzla i Predsjednik Organizacionog odbora festivala

Edin Jahić, Direktor Centra za kulturu Tuzla

18 INTERBIFEP – JAVNI POZIV / PUBLIC CALL FOR PARTICIPATION

JAVNI POZIV / PUBLIC CALL FOR PARTICIPATION

1. ORGANIZATOR / THE ORGANISER
Organizator 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta INTERBIFEP (u daljem tekstu: Festival) je JU „Centar za kulturu“ Tuzla.
Internacionalni bienalni festival INTERBIFEP je međunarodni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, forografije i video art portreta, uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih prava u savremenoj likovnoj umjetnosti.

The organiser of the 18. International biennal festival of portrait INTERBIFEP (further in the text: Festival) is JU „Centar za kulturu“ Tuzla.
International biennal festival of portrait Interbifep is an international festival in the fields of drawing, graphic arts, photography and video art portrait, appreciating all individual tendencies of authors and styles in contemporary fine arts.

2. KATEGORIJE FESTIVALA / FESTIVAL CATEGORIES
Kategorije Festivala su:
– Crtež ( u svim crtačkim i slikarskim tehnikama),
– Grafika,
– Fotografija i
– Video art.

– Drawing (including all drawing and painting techniques)
– Graphic art
– Photography, and
– Video art.

3. DATUM ODRŽAVANJA / DURATION OF THE FESTIVAL
18. Internacionalni bienalni festival portreta INTERBIFEP se održava od 16.09.2022. godine do 25.12.2022. godine.

18. International biennal festival of portrait INTERBIFEP will be held from September 16 – December 25/ 2022.

4. SELEKTOR / SELECTOR
Odlukom direktora JU „Centar za kulturu“ Tuzla, selekciju učesnika Festivala izvršit će Amra Ćebić, kustos i Samir Sufi, kustos.
Selektor će na osnovu pristiglih prijava a u skladu sa kriterijima za selekciju umjetničkih djela napraviti užu selekciju umjetničkih djela koja će potom biti izložena u JU „Centar za kulturu“ Tuzla u organizacionoj jedinici Međunarodna galerija portreta.
Na Festivalu će biti izložena umjetnička djela visoke umjetničke vrijednosti i profesionalnog dometa u skladu s utvrđenim kriterijima.

The Director appointed Amra Ćebić (the curator) and Samir Sufi (the curator), for the Festival’s Selectors.
Based on the applications, the Selectors will make a selection of art pieces, pursuant to the criteria for selection, that will be exhibited in the JU „Centar za kulturu“ Tuzla, in the art space of International gallery of portrait.
At the Festival will be exhibited the art pieces of high artistic value and professional reach, pursuant to the set criteria.

5. MEĐUNARODNI ŽIRI / INTERNATIONAL JURY
Međunarodni žiri broji 3 člana i čine ga stručne osobe iz oblasti likovne umjetnosti: profesori, slobodni umjetnici i kustosi te ima zadatak da nakon selekcije, a prije zvaničnog otvaranja Festivala, donese Odluku o dodjeli nagrada.

International jury is composed of three professionals from the field of fine arts: professors, freelance artists and curators. They are obliged to bring the Decision on Awards, before the official opening of the festival.

6. NAGRADE / AWARDS
– Diploma za crtež – otkupna nagrada
– Diploma za grafiku – otkupna nagrada
– Diploma za video art portret
– Diploma za fotografiju
– Diploma „Ismet Mujezinović“
– Diploma „James H. Pinto“
– Nagrada publike

– Diploma for a drawing- buy-off award
– Diploma for a graphic art- buy off award
– Diploma for a video art portrait
– Diploma for a photography
– Diploma „Ismet Mujezinović“
– Diploma „James H. Pinto“
– Audience Award

7. USLOVI ZA PRIJAVU / REQUIREMENTS FOR APPLICATION
7.1. Opći uslovi za prijavu / General requirements for application
Pravo učešća na Festivalu ima svaka punoljetna osoba koja se profesionalno bavi umjetničkim stvaralaštvom (u daljem tekstu: Učesnici).
Učesnici se na ovaj Javni poziv prijavljuju elektronskim putem putem aplikacione forme dostupne na web stranici JU „Centra za kulturu“ Tuza ili putem linka:
(BOS) https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/prijava-18-interbifep-2022/ ili
(ENG) https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/aplication-form-18-interbifep-2022/ .
Učesnici su obavezni u aplikacionu formu unijeti lične podatke: ime i prezime, datum i mjesto riđenja, državljanstvo, adresu, završeno formalno obrazovanje ili akademsko zvanje (sa nazivom ustanove, grad, država), broj telefona i dosad osvojene nagrade (navedene sa godinama).
Svaki učesnik obavezno unosi podatke o umjetničkom djelu: naziv djela, tehnika, dimenzije, godina nastanka i vrijednost.
Učesnici se obavezuju navesti vrijednost umjetničkih djela u valuti Euro (EUR), izuzev vijednosti umjetničkih djela koje poklanjaju/doniraju Organizatoru.
Učenici iz Bosne i Hercegovine vrijednost umjetničkih djela navode u domaćoj valuti.
Učesnici zadržavaju slobodu interpretacije portreta i upotrebe tehnika u skladu sa zadanim propozicijama.
Učesnici koji prođu selekciju, ne mogu tražiti povrat umjetničkih djela za vrijeme trajanja Festivala.
Pravo učešća na Festivalu nemaju uposlenici Organizatora, članovi Organizacionog odbora, članovi Međunarodnog žirija i ostala lica koja su direktno uključena u realizaciju festivala.
Nagrađivani učesnici sa prethodnog Festivala imaju pravo učešća sa najviše 3 umjetnička djela bez obavezne prijave na sekciju.
Na Festivalu će biti izloženi isključivo originalna umjetnička djela ili autentične reprodukcije u kategorijama crtež, grafika, fotografija i video-art.

Participation in the Festival is open to every adult person, working professionally in the field of artistic creation (further in text: the Participants).
Participants apply for participation by submission of a completed application form available on the web page of the Organiser or via link:
(BOS) https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/prijava-18-interbifep-2022/ or
(ENG) https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/aplication-form-18-interbifep-2022/ .

Participants applying using the application form must provide their personal details: name and surname, date and place of birth, citizenship, address, completed formal education or academic title (name of the institution, city, state), telephone number and awards (listed per year).
Every participant must enter the following information on their piece: name, technique, dimension, year of production and value.
The participants must state the value of their pieces in EUR (Euro), except for the pieces they will donate to the Organiser.
The participants from Bosnia and Herzegovina will state the value of their pieces in the local currency.
The participants preserve the freedom of interpretation of portrait and use of technique pursuant to the propositions.
The participants can not ask for the return of the art pieces during the time of the Festival.
Employees of the Organiser, members of the Organisational Committee, members of the International Jury and third parties outside the institutions appointed by the Director’s decision, such as Selector, and other persons directly involved in the implementation of the Festival cannot participate in the Festival.
The Festival will expose only original pieces or authentic reproductions in the categories of drawing, graphic art, photography and video art.

7.2. Kategorije crtež, grafika, fotografija / Cathegory drawing, graphic, photography
Svaki Učesnik ima pravo da se prijavi sa najmanje 3 a najviše 5 umjetničkih djela nastalih u roku od dvije godine do dana objavljivanja ovog Javnog poziva.
Dimenzije umjetničkih djela ne mogu biti veće od 100 x 80 cm.
Učesnici su obavezni umjetnička djela fotografisati u formatu .jpg max do 2 MB.

Every participant will apply with at least three (3) and maximum five (5) art pieces, made in the period of two years prior to the date of launching the Festival’s public call.
Dimensions of the art pieces must not exceed 100 x 80 cm
The participants must photograph their pieces in the .jpeg format, maximum size of 2 MB.

7.3. Kategorija Video art / Cathegory Video art
Učesnici koji se prijavlju za Video art formu mogu se prijaviti sa najviše 3 rada te se obavezuju isti uploadovati preko youtube platforme (www.youtube) ili vimea (www.vimeo.com) uz obavezu dostavljanja linka elektronskim putem aplikacione forme.
Video art može trajati max 5 minuta.

Participants applying with video format can apply with maximum three (3) pieces. Video art portraits must be uploaded through Youtube platform (www.youtube.com) or Vimeo (www.vimeo.com), with submission of the link electronically through the online application form.
Video art must not be longer than 5 minutes.

8. ROK ZA PRIJAVU / DEADLINE FOR SUBMITING APPLICATION
Rok za dostavljanje prijava na selekciju teče od 14.06.2022. godine do 23.07.2022. godine.

Public call for participation to submit the application is open from June 14 untill July 23/ 2022.

9. SLANJE UMJETNIČKIH DJELA / SENDING THE ART PIECES
Učesnici čija umjetnička djela prođu selekciju, biće obaviješteni na e-mail adresu koju navedu u aplikacionoj formi.
Rok za slanje umjetničkih djela je od 28.07. do 11.08.2022. godine.

The participants whose art pieces are selected, will be informed about the results, at the email that they appointed in the application form.
Deadline for sending the selected art pices to the Festival is from July 28 untill August 11/ 2022.

10. OSTALE ODREDBE / OTHER PROVISIONS
Sve nepotpune i neblagovremno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte na mail interbifep@centarzakulturutuzla.ba

All incomplete and untimely received applications will not be considered.
Contact email for any additional information and questions: interbifep@centarzakulturutuzla.ba

Jasmin Imamović, Mayor of Tuzla / President of the Organizing committee
Edin Jahić, Director of the Cultural Centre Tuzla