O galeriji

O Galeriji

Međunarodna galerija portreta Tuzla osnovana je 1964. godine. Najveći doprinos njenom osnivanju dao je jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika Ismet Mujezinović, a veliku ulogu u realizaciji Mujezinovićeve ideje imao je Mevludin Ekmečić. Međunarodna galerija portreta Tuzla u svom fundusu ima preko 5000 umjetničkih djela čiji broj permanentno raste sa protokom vremena. Najveći broj djela je dobijen donacijama pojedinaca i ustanova (fizičkih i pravnih lica), kao i u okviru realizacije likovne manifestacije INTERBIFEP (Internacionalni bijenalni festival portreta)

Međunarodna galerija portreta sadrži veliki broj umjetničkih djela koja su podijeljena u nekoliko različitih umjetničkih zbirki:

  • Zbirka savremenog portreta
  • Zbirka Ismet Mujezinović
  • Legat James (Haim) Pinto
  • Opća zbirka
  • Kolekcija Adela Behr Vukić
  • Tito u djelima likovnih umjetnika
  • Internacionalna zbirka portreta
  • Zbirka Vladimir Pintarić

Od  navedenih umjetničkih zbirki, dvije zbirke: Tito u djelima likovnih umjetnika i Zbirka Ismet Mujezinović,  su početkom 2013. godine, odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika  BiH proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, u svojstvu pokretnog dobra. Na ovaj način, ove dvije  zbirke, koje broje preko 2000 umjetničkih djela stavljaju se pod posebnu zaštitu i tretman, čime je potvrđen značaj fundusa Međunarodne galerije portreta za očuvanje nacionalnog kulturnog blaga Bosne i Hercegovine.

Takođe, Galerija posjeduje i preko 3000 bibliotečkih jedinica (monografija, studija, članaka, kataloga i sl), koji su uređeni u specijaliziranoj biblioteci Galerije. Također, tu je veliki broj dokumenata (rukopisi, fotodokumentacija, dokumenti iz zaostavštine umjetnika), koji su uvijek na raspolaganju stručnjacima koji se bave istraživanjem kulturne historije i umjetničke baštine likovne umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Osim aktivnosti na pripremama i realizacijama umjetničkih izložbi, performansa, likovnih radionica, promocija, prezentacija, koncerata, okruglih stolova i naučnih skupova,  Galerija je realizovala i nekoliko značajnih izdavačkih projekata, sve u saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom, kao i međunarodnim partnerima.  Ukupan broj realizovanih projekata u periodu od sredine 2010. do kraja 2016. godine, je 530, što čini impozantan broj, s obzirom na mali obim kadrovske osposobljenosti Galerije.

 U smislu što bolje zaštite umjetničkih zbirki deponovanih u Galeriji urađena je sanacija depoa, kao najznačajnijeg prostora za trajni smještaj umjetničkih djela i drugog muzejskog i galerijskog materijala. Također, povećana je materijalno tehnička opremljenost zgrade u kojoj je smještena Galerija, čime je postignuta najveća moguća zaštita deponovanih i izloženih umjetničkih djela.

U prostorne kapacitete Galerije spadaju glavna zgrada Galerije, kao i Međunarodni atelje koji nosi ime Ismeta Mujezinovića, jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika i kulturnih radnika u dvadesetom stoljeću. Međunarodni atelje Ismet Mujezinović je ugostio mnogobrojne afirmisane i neafirmisane, domaće i internacionalne umjetnike različitih profesionalnih opredjeljenosti.