JAVNI POZIV / PUBLIC CALL FOR PARTICIPATION

1. ORGANIZATOR / THE ORGANISER
Organizator 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta INTERBIFEP (u daljem tekstu: Festival) je JU „Centar za kulturu“ Tuzla.
Internacionalni bienalni festival INTERBIFEP je međunarodni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, forografije i video art portreta, uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih prava u savremenoj likovnoj umjetnosti.

The organiser of the 18. International biennal festival of portrait INTERBIFEP (further in the text: Festival) is JU „Centar za kulturu“ Tuzla.
International biennal festival of portrait Interbifep is an international festival in the fields of drawing, graphic arts, photography and video art portrait, appreciating all individual tendencies of authors and styles in contemporary fine arts.

2. KATEGORIJE FESTIVALA / FESTIVAL CATEGORIES
Kategorije Festivala su:
– Crtež ( u svim crtačkim i slikarskim tehnikama),
– Grafika,
– Fotografija i
– Video art.

– Drawing (including all drawing and painting techniques)
– Graphic art
– Photography, and
– Video art.

3. DATUM ODRŽAVANJA / DURATION OF THE FESTIVAL
18. Internacionalni bienalni festival portreta INTERBIFEP se održava od 16.09.2022. godine do 25.12.2022. godine.

18. International biennal festival of portrait INTERBIFEP will be held from September 16 – December 25/ 2022.

4. SELEKTOR / SELECTOR
Odlukom direktora JU „Centar za kulturu“ Tuzla, selekciju učesnika Festivala izvršit će Amra Ćebić, kustos i Samir Sufi, kustos.
Selektor će na osnovu pristiglih prijava a u skladu sa kriterijima za selekciju umjetničkih djela napraviti užu selekciju umjetničkih djela koja će potom biti izložena u JU „Centar za kulturu“ Tuzla u organizacionoj jedinici Međunarodna galerija portreta.
Na Festivalu će biti izložena umjetnička djela visoke umjetničke vrijednosti i profesionalnog dometa u skladu s utvrđenim kriterijima.

The Director appointed Amra Ćebić (the curator) and Samir Sufi (the curator), for the Festival’s Selectors.
Based on the applications, the Selectors will make a selection of art pieces, pursuant to the criteria for selection, that will be exhibited in the JU „Centar za kulturu“ Tuzla, in the art space of International gallery of portrait.
At the Festival will be exhibited the art pieces of high artistic value and professional reach, pursuant to the set criteria.

5. MEĐUNARODNI ŽIRI / INTERNATIONAL JURY
Međunarodni žiri broji 3 člana i čine ga stručne osobe iz oblasti likovne umjetnosti: profesori, slobodni umjetnici i kustosi te ima zadatak da nakon selekcije, a prije zvaničnog otvaranja Festivala, donese Odluku o dodjeli nagrada.

International jury is composed of three professionals from the field of fine arts: professors, freelance artists and curators. They are obliged to bring the Decision on Awards, before the official opening of the festival.

6. NAGRADE / AWARDS
– Diploma za crtež – otkupna nagrada
– Diploma za grafiku – otkupna nagrada
– Diploma za video art portret
– Diploma za fotografiju
– Diploma „Ismet Mujezinović“
– Diploma „James H. Pinto“
– Nagrada publike

– Diploma for a drawing- buy-off award
– Diploma for a graphic art- buy off award
– Diploma for a video art portrait
– Diploma for a photography
– Diploma „Ismet Mujezinović“
– Diploma „James H. Pinto“
– Audience Award

7. USLOVI ZA PRIJAVU / REQUIREMENTS FOR APPLICATION
7.1. Opći uslovi za prijavu / General requirements for application
Pravo učešća na Festivalu ima svaka punoljetna osoba koja se profesionalno bavi umjetničkim stvaralaštvom (u daljem tekstu: Učesnici).
Učesnici se na ovaj Javni poziv prijavljuju elektronskim putem putem aplikacione forme dostupne na web stranici JU „Centra za kulturu“ Tuza ili putem linka:
(BOS) https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/prijava-18-interbifep-2022/ ili
(ENG) https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/aplication-form-18-interbifep-2022/ .
Učesnici su obavezni u aplikacionu formu unijeti lične podatke: ime i prezime, datum i mjesto riđenja, državljanstvo, adresu, završeno formalno obrazovanje ili akademsko zvanje (sa nazivom ustanove, grad, država), broj telefona i dosad osvojene nagrade (navedene sa godinama).
Svaki učesnik obavezno unosi podatke o umjetničkom djelu: naziv djela, tehnika, dimenzije, godina nastanka i vrijednost.
Učesnici se obavezuju navesti vrijednost umjetničkih djela u valuti Euro (EUR), izuzev vijednosti umjetničkih djela koje poklanjaju/doniraju Organizatoru.
Učenici iz Bosne i Hercegovine vrijednost umjetničkih djela navode u domaćoj valuti.
Učesnici zadržavaju slobodu interpretacije portreta i upotrebe tehnika u skladu sa zadanim propozicijama.
Učesnici koji prođu selekciju, ne mogu tražiti povrat umjetničkih djela za vrijeme trajanja Festivala.
Pravo učešća na Festivalu nemaju uposlenici Organizatora, članovi Organizacionog odbora, članovi Međunarodnog žirija i ostala lica koja su direktno uključena u realizaciju festivala.
Nagrađivani učesnici sa prethodnog Festivala imaju pravo učešća sa najviše 3 umjetnička djela bez obavezne prijave na sekciju.
Na Festivalu će biti izloženi isključivo originalna umjetnička djela ili autentične reprodukcije u kategorijama crtež, grafika, fotografija i video-art.

Participation in the Festival is open to every adult person, working professionally in the field of artistic creation (further in text: the Participants).
Participants apply for participation by submission of a completed application form available on the web page of the Organiser or via link:
(BOS) https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/prijava-18-interbifep-2022/ or
(ENG) https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/aplication-form-18-interbifep-2022/ .

Participants applying using the application form must provide their personal details: name and surname, date and place of birth, citizenship, address, completed formal education or academic title (name of the institution, city, state), telephone number and awards (listed per year).
Every participant must enter the following information on their piece: name, technique, dimension, year of production and value.
The participants must state the value of their pieces in EUR (Euro), except for the pieces they will donate to the Organiser.
The participants from Bosnia and Herzegovina will state the value of their pieces in the local currency.
The participants preserve the freedom of interpretation of portrait and use of technique pursuant to the propositions.
The participants can not ask for the return of the art pieces during the time of the Festival.
Employees of the Organiser, members of the Organisational Committee, members of the International Jury and third parties outside the institutions appointed by the Director’s decision, such as Selector, and other persons directly involved in the implementation of the Festival cannot participate in the Festival.
The Festival will expose only original pieces or authentic reproductions in the categories of drawing, graphic art, photography and video art.

7.2. Kategorije crtež, grafika, fotografija / Cathegory drawing, graphic, photography
Svaki Učesnik ima pravo da se prijavi sa najmanje 3 a najviše 5 umjetničkih djela nastalih u roku od dvije godine do dana objavljivanja ovog Javnog poziva.
Dimenzije umjetničkih djela ne mogu biti veće od 100 x 80 cm.
Učesnici su obavezni umjetnička djela fotografisati u formatu .jpg max do 2 MB.

Every participant will apply with at least three (3) and maximum five (5) art pieces, made in the period of two years prior to the date of launching the Festival’s public call.
Dimensions of the art pieces must not exceed 100 x 80 cm
The participants must photograph their pieces in the .jpeg format, maximum size of 2 MB.

7.3. Kategorija Video art / Cathegory Video art
Učesnici koji se prijavlju za Video art formu mogu se prijaviti sa najviše 3 rada te se obavezuju isti uploadovati preko youtube platforme (www.youtube) ili vimea (www.vimeo.com) uz obavezu dostavljanja linka elektronskim putem aplikacione forme.
Video art može trajati max 5 minuta.

Participants applying with video format can apply with maximum three (3) pieces. Video art portraits must be uploaded through Youtube platform (www.youtube.com) or Vimeo (www.vimeo.com), with submission of the link electronically through the online application form.
Video art must not be longer than 5 minutes.

8. ROK ZA PRIJAVU / DEADLINE FOR SUBMITING APPLICATION
Rok za dostavljanje prijava na selekciju teče od 14.06.2022. godine do 23.07.2022. godine.

Public call for participation to submit the application is open from June 14 untill July 23/ 2022.

9. SLANJE UMJETNIČKIH DJELA / SENDING THE ART PIECES
Učesnici čija umjetnička djela prođu selekciju, biće obaviješteni na e-mail adresu koju navedu u aplikacionoj formi.
Rok za slanje umjetničkih djela je od 28.07. do 11.08.2022. godine.

The participants whose art pieces are selected, will be informed about the results, at the email that they appointed in the application form.
Deadline for sending the selected art pices to the Festival is from July 28 untill August 11/ 2022.

10. OSTALE ODREDBE / OTHER PROVISIONS
Sve nepotpune i neblagovremno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte na mail interbifep@centarzakulturutuzla.ba

All incomplete and untimely received applications will not be considered.
Contact email for any additional information and questions: interbifep@centarzakulturutuzla.ba

Jasmin Imamović, Mayor of Tuzla / President of the Organizing committee
Edin Jahić, Director of the Cultural Centre Tuzla