Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 21. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja u članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj: 11/15, 1/20 i 12/21), člana 30. i 31. Pravila Javne ustanove „Centar za kulturu“ Tuzla broj 07/17 i 360/17 i Odluke Upravnog odbora broj 01-45-400-3/24 od 04.07.2024. godine, Upravni odbor Javne ustanove „Centar za kulturu“ Tuzla raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE
„CENTAR ZA KULTURU“ TUZLA

1. Naziv upražnjene pozicije:
Direktor Javne ustanove „Centar za kulturu“ Tuzla

2. Izbor i imenovanje direktora JU „Centar za kulturu“ Tuzla (u daljem tekstu: Centar za kulturu) vrši Upravni odbor Centra za kulturu na period od četiri godine.

3. Opis pozicije direktora JU „Centar za kulturu“ Tuzla:
– Organizuje i rukovodi radom Ustanove, organizuje uspješno planiranje, poslovanje, kontrolu rada i djelatnosti Ustanove,
– Odgovoran je za zakonitost rada Ustanove i izradu planova, izvještaja, analiza i ostvarivanja programskih zadataka i poslovanja Ustanove,
– Predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja Ustanove,
– Dužan je osigurati punu zaposlenost izvršioca poslova u toku propisanog radnog vremena,
– Dužan je odlučivati o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,
– Predlaže Upravnom odboru plan stručnog usavršavanja vodeći računa o potrebama Ustanove,
– Zastupa i predstavlja Ustanovu prema trećim licima i saradnji sa drugim pravnim i fizičkim licima,
– Dužan je da obustavi od izvršenja opći akt koji nije u saglasnosti sa Ustavom ili je u suprotnosti sa Zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta Ustanovi ili društvenoj zajednici i da o tome obavijesti osnivača,
– Vrši procjenu svih prihoda i rashoda i izdaje naredbe za izvršenje finansijskog plana,
– Planira i organizuje kontrolu korištenja materijalnih i finansijskih sredstava i rada računovodstva,
– U cilju što boljeg obavljanja složenijih poslova u Ustanovi, obrazuje stručne timove, radne grupe u koje imenuje spoljnje saradnike iz određene oblasti,
– Podnosi Upravnom odboru izvještaj o rezultatima rada i finansijskom poslovanju Ustanove,
– Odgovaran je za svaku javnu izložbu i druge manifestacije u Ustanovi,
– Odgovara za blagovremenu realizaciju godišnjeg plana Ustanove,
– Odgovara za rezultate poslovanja i zakonitost rada Ustanove, odgovara Upravnom odboru za rezultate rada i finansijsko poslovanje Ustanove,
– Najmanje jednom godišnje podnosi Upravnom odboru izvještaj o svom radu,
– U procesu rada izdaje pismene naloge za rad i vrši nadzor nad radom radnika u cilju što uspješnijeg poslovanja,
– Predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta,
– Odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika u Ustanovi u skladu sa Zakonom,
– Odlučuje o povremenom angažovanju saradnika potrebnih za ostvarivanje programa Ustanove, u dogovoru sa Upravnim odborom,
– Nalaže preduzimanje posebnih mjera za čuvanje i zaštitu umjetničkih djela kojima raspolaže Ustanova – daje saglasnost za razmjenu umjetničkih djela,
– Obrazuje i imenuje radne grupe i druga tijela za određene poslove, kao saradnike, savjetnike i slično, koji rade pod nadzorom i uputstvima,
– Izvršava odluke Upravnog odbora i za njih zadužuje saradnike, sa rokovima izvršenja,
– Donosi opće i pojedinačne akte u skladu sa Zakonom i Pravilima Ustanove,
– Odlučuje o korištenju sredstava do iznosa utvrđenog Pravilima Ustanove i odlukama Upravnog odbora,
– Obavlja i sve ostale poslove u skladu sa Zakonom, Pravilima i drugim općim aktima Ustanove.

4. Opšti uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati:
– da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
– da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog suda)
– da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
– da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, oproštene ili zastarjele kazne (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
– da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciji za koju se kandiduju (dokaz: ovjerena izjava kandidata)
– da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja oglasa za upražnjenu poziciju (dokaz: kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u državnoj službi dužni su priložiti uvjerenje, a oni koji nisu radili u državnoj službi dužni su priložiti ovjerenu izjavu),
– da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama Vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 70/08) (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 mjeseca – dostavlja izabrani kandidat),

5. Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:
– da imaju VSS – VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova društvenog ili umjetničkog smjera (dokaz: ovjerena kopija diplome),
– da imaju 5 (pet) godina radnog iskustva u oblasti kulture nakon sticanja stručne spreme (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu iz kojeg je vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo),
– da se odlikuju stručnim, radnim i organizacionim sposobnostima,
– da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
– da nemaju privatni finansijski interes u Centru za kulturu (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
– da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije, a ako jesu kandidati će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 (sedam) dana od dana imenovanja (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
– da nisu dioničari sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor ili član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću (dokaz: ovjerena izjava kandidata).

6. Kandidati su obavezni prilikom prijavljivanja na javni konkurs dostaviti Program rada i razvoja Centra za kulturu za četvorogodišnji period.

Uz prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju navedenih uslova.
Dokumenti navedeni uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne starije od 3 (tri) mjeseca.
Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove propisane konkursom, biće pozvani na intervju.
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa u glasilima.
Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU „Centar za kulturu“ Tuzla (www.centarzakulturutuzla.ba) i web stranici JU Službe ze zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:

Javna ustanova „Centar za kulturu“ Tuzla
Dragiše Trifkovića broj 2
75000 TUZLA
Sa naznakom
(Konkursna komisija „ Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Centar za kulturu“ Tuzla“ – ne otvaraj)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni.