Javni oglas za prijem u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JU „Centar za kulturu“ Tuzla

Broj: 03-30-573-1/22

Tuzla,14.11.2022. godine

 

Na osnovu člana 33. Pravila Javne ustanove „Centar za kulturu“ Tuzla broj 07/17 i 360/17. člana 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 2a. i 2c. Pravilnika o radu Javne ustanove „Centar za kulturu“ Tuzla broj: 01-51/17 i 01-1302-2/19 i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o potrebi zaključivanja ugovora o radu broj: 01-30-527-3/22 od 27.10.2022. godine, direktor JU „Centar za kulturu“ Tuzla, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. Nazivi radnih mjesta:
 2. Stručni saradnik za kulturno-umjetničke programe, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
 3. Domar-ložač, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

 

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 1.

 • Planira i organizira rad programskih aktivnosti,
 • Učestvuje u sačinjavanju godišnjeg programa rada ustanove,
 • Uspostavlja saradnju sa institucijama, grupama i udruženjima koje se bave sadržajima iz oblasti umjetnosti i kulture, a naročito u radu sa mladima,
 • Vodi računa o umjetničkom nivou svih programa,
 • Predlaže direktoru saradnju sa trećim licima iz kulture i predlaže različite projekte.

 

Kratak opis poslova za radno mjesto pod tačkom 2.

 • Stara se o tehničkoj ispravnosti objekta u cjelini,
 • Stara se o blagovremenom angažiranju kvalificiranih majstora za otklanjanje uočenih kvarova, a koje sam ne može otkloniti,
 • Brine se o raspoloživoj tehničkoj opremi i vodi evidenciju o njenom korištenju o čemu izvješrtava rukovodioca,
 • Utovara ugalj i loži u objektima koji nisu priključeni na centralno grijanje, održava kotao i sistem grijanja,
 • Priprema kotao i sistem grijanja za narednu sezonu.

 

 1. Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove, i to:
 2. OPĆI USLOVI:
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

 1. POSEBNI USLOVI:

Za radno mjesto pod tačkom 1.

 • VSS- najmanje VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova – društveni ili umjetnički smjer,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • 2 (dvije) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon završene VSS

 

Za radno mjesto pod tačkom 2.

 • KV, III stepen tehničke struke najmanje,
 • Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u struci

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca za radno mjesto Stručni saradnik za kulturno-umjetničke programe i 1 (jedan) mjesec za radno mjesto Domar-ložač.

Kandidati su dužni dostaviti popunjen PRIJAVNI OBRAZAC, koji mogu preuzeti na web stranici Ustanove (www.centarzakulturutuzla.ba) ili lično na adresi Ustanove (ul. Dragiše Trifkovića broj 2, 75000 Tuzla, II sprat, ulaz „Administracija“)

 

Uz prijavu na oglas kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

Za radno mjesto pod tačkom 1.

 • Prijavni obrazac (preuzet sa web stranice Ustanove ili lično)
 • Kratka biografija, sa kontakt podacima (adresa i broj telefona)
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 • Diploma o završenom fakultetu (original ili ovjerena kopija)
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima nakon završene VSS (potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo
  stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio, precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima)
 • Certifikat/uvjerenje o poznavanju rada na računaru (certifikat/uvjerenje škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem rada na računaru)- original ili ovjerena kopija
 • Certifikat/uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika (certifikat/uvjerenje škole ili druge institucije koje se bave obučavanjem stranih jezika) –original ili ovjerena kopija
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Za radno mjesto pod tačkom 2.

 • Prijavni obrazac (preuzet sa web stranice Ustanove ili lično)
 • Kratka biografija, sa kontakt podacima (adresa i broj telefona)
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena kopija)
 • Važeća vozačka dozvola „B“ kategodije (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u struci (potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis poslova na kojima je radio, precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima)
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužani dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti.

Izabrani kandidati su obavezni, prije stupanja na rad, dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, shodno posebnim zakonima, dužna su dostaviti uvjerenja/potvrde kojima dokazuju prioritet u zapošljavanju, koje prilažu uz prijavu, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 

Rok i adresa za podnošenje prijava:

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ustanove, web stranici Javne ustanove  JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i u dnevnom listu „Dnevni avaz“ računajući od dana posljednje objave.

Prijave na Javni oglas sa kratakom biografijom dostaviti putem protokola Ustanove ili preporučenom poštom na adresu:

JU „Centar za kulturu“ Tuzla

 1. Dragiše Trifkovića broj 2

75000 Tuzla

sa naznakom: „Za Javni oglas za popunu radnog mjesta (tačan naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)“.

 

NAPOMENA:

Nepotpune, neblagovremene i neuredne  prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

Otvaranje 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta INTERBIFEP Tuzla

Otvaranje 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta, INTERBIFEP, biće upriličeno 17.septembra, 2022.godine u 13:00 sati, u prostorijama Međunarodne galerije portreta Tuzla .
Stručni žiri će, na otvaranju festivala proglasiti pobjednike i dobitnike nagrada.
Izložba ostaje otvorena za posjete do 17.novembra, 2022.godine.
Ulaz je slobodan. Dobrodošli! ??️?
The opening ceremony of the 18. International biennal festival of portraits, INTERBIFEP, will be held on september 17, 2022 at 1 pm, in the International gallery of portraits.
Professional jury will pronounce the winners of the rewards at the opening ceremony.
The exhibition remains open for visitors until november 17, 2022.
The entry is free. Welcome! ??️?

REZULTATI SELEKCIJE 18. INTERBIFEP-A / SELECTION RESULT FOR 18. INTERBIFEP

(BOSNIAN)      Poštovani umjetnici i umjetnice,
hvala vam za vaše prijave i interesovanje za 18. INTERBIFEP.
U prilogu se nalaze rezultati selekcije. Navedeni radovi su prošli selekciju i bit će izloženi na bienalnom festivalu. Čestitamo!
Molimo vas da pročitate navedene upute.

(ENGLISH)         Dear artists,
thank you for your applications and the interest for 18. INTERBIFEP.
In the attachment you will find the results of the selections. These artwork are selected for the our biennal festival. Congratulations!
Please, read carefuly the instructions.

Rezultati na linku / Results on the link

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U 18. INTERBIFEP-u 2022

Organizator 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta INTERBIFEP je Centar za kulturu Tuzla. Internacionalni bienalni festival INTERBIFEP je međunarodni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta, uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti.

Kategorije Festivala su:

 •  Crtež ( u svim crtačkim i slikarskim tehnikama),
 • – Grafika,
 • – Fotografija i
 • – Video art.

18. Internacionalni bienalni festival portreta INTERBIFEP se održava od 16.09.2022. godine do 25.12.2022. godine.

Odlukom direktora JU „Centar za kulturu“ Tuzla, selekciju učesnika Festivala izvršit će Amra Ćebić, kustos i Samir Sufi, kustos. Selektor će na osnovu pristiglih prijava a u skladu sa kriterijima za selekciju umjetničkih djela napraviti užu selekciju umjetničkih djela koja će potom biti izložena u JU „Centar za kulturu“ Tuzla u organizacionoj jedinici Međunarodna galerija portreta. Na Festivalu će biti izložena umjetnička djela visoke umjetničke vrijednosti i profesionalnog dometa u skladu s utvrđenim kriterijima.

Međunarodni žiri broji 3 člana i čine ga stručne osobe iz oblasti likovne umjetnosti: profesori, slobodni umjetnici i kustosi te ima zadatak da nakon selekcije, a prije zvaničnog otvaranja Festivala, donese Odluku o dodjeli nagrada.

Nagrade INTERBIFEP-a:

 • – Diploma za crtež – otkupna nagrada
 • – Diploma za grafiku – otkupna nagrada
 • – Diploma za video art portret – Diploma za fotografiju
 • – Diploma „Ismet Mujezinović“
 • – Diploma „James H. Pinto“
 • – Nagrada publike

Pravo učešća na Festivalu ima svaka punoljetna osoba koja se profesionalno bavi umjetničkim stvaralaštvom. Učesnici se na ovaj Javni poziv prijavljuju elektronskim putem putem aplikacione forme dostupne na web stranici Centra za kulturu Tuza ili putem linka: (BOS) https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/prijava-18-interbifep-2022/

Učesnici su obavezni u aplikacionu formu unijeti lične podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, adresu, završeno formalno obrazovanje ili akademsko zvanje (sa nazivom ustanove, grad, država), broj telefona i dosad osvojene nagrade (navedene sa godinama). Svaki učesnik obavezno unosi podatke o umjetničkom djelu: naziv djela, tehnika, dimenzije, godina nastanka i vrijednost. Učesnici se obavezuju navesti vrijednost umjetničkih djela u valuti Euro (EUR), izuzev vijednosti umjetničkih djela koje poklanjaju/doniraju Organizatoru. Učenici iz Bosne i Hercegovine vrijednost umjetničkih djela navode u domaćoj valuti. Učesnici zadržavaju slobodu interpretacije portreta i upotrebe tehnika u skladu sa zadanim propozicijama. Učesnici koji prođu selekciju, ne mogu tražiti povrat umjetničkih djela za vrijeme trajanja Festivala. Pravo učešća na Festivalu nemaju uposlenici Organizatora, članovi Organizacionog odbora, članovi Međunarodnog žirija i ostala lica koja su direktno uključena u realizaciju festivala. Nagrađivani učesnici sa prethodnog Festivala imaju pravo učešća sa najviše 3 umjetnička djela bez obavezne prijave na sekciju. Na Festivalu će biti izloženi isključivo originalna umjetnička djela ili autentične reprodukcije u kategorijama crtež, grafika, fotografija i video-art.  https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/prijava-18-interbifep-2022/

Svaki Učesnik ima pravo da se prijavi sa najmanje 3 a najviše 5 umjetničkih djela nastalih u roku od dvije godine do dana objavljivanja ovog Javnog poziva. Dimenzije umjetničkih djela ne mogu biti veće od 100 x 80 cm. Učesnici su obavezni umjetnička djela fotografisati u formatu .jpg max do 2 MB.

Učesnici koji se prijavlju za Video art formu mogu se prijaviti sa najviše 3 rada te se obavezuju isti uploadovati preko youtube platforme (www.youtube) ili vimea (www.vimeo.com) uz obavezu dostavljanja linka elektronskim putem aplikacione forme. Video art može trajati max 5 minuta.

Rok za dostavljanje prijava na selekciju teče od 14.06.2022. godine do 23.07.2022. godine.

Učesnici čija umjetnička djela prođu selekciju, biće obaviješteni na e-mail adresu koju navedu u aplikacionoj formi. Rok za slanje umjetničkih djela je od 28.07. do 11.08.2022. godine.

Sve nepotpune i neblagovremno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. Za sve dodatne informacije kontaktirajte na mail interbifep@centarzakulturutuzla.ba

Jasmin Imamović, Gradonačelnik Grada Tuzla i Predsjednik Organizacionog odbora festivala

Edin Jahić, Direktor Centra za kulturu Tuzla

Obilježen Dan državnosti BiH na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25.11.2021.godine, u srijedu, 24.11. na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla organizovana je priredba za djecu. U izvedbi plesnih tačaka i recitala učestvovali su dječaci i djevojčice iz obdaništa Mala Akademija Tuzla.

Održana panel diskusija “Mladi za vladavinu prava” u ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla

U organizaciji ORC-a Tuzla, dana 23.11.2021.godine u Ateljeu Ismet Mujezinović, u sklopu Centra za kulturu Tuzla održana je panel diksusija na temu “Mladi za vladavinu prava”.

 

Upriličeno snimanje spota za pjesmu “Kako ću bez nje” u dvorani “Kaleidoskop” Tuzla

U dvorani Kaleidoskop, u sklopu Centra za kulturu Tuzla, dana 18.11.2021.godine upriličeno je snimanje spota za pjesmu “Kako ću bez nje” u izvedbi Azur Jahića i Ede Delibegovića.

Realizovan projekat “Zasadi drvo, produži život” ispred Društvenog doma Gornja Tuzla

U subotu, 20.11.2021.godine, ispred Društvenog doma Gornja Tuzla, realizovan je projekat ,, Zasadi drvo, produži život,, , a koji je realizovan iz sredstava “Mreže aktivnog starenja”. Učešće u projektu uzeli su uposlenici Centra za kulturu Tuzla, članovi Lokalne Grupe za razvoj zajednice i članovi KUD-a Gornja Tuzla.